💥 WYPRZEDAŻ 👉 sprawdź
Darmowa dostawa od 150,00 zł

Zostań Ambasadorką WAY TO BEAUTY

 

 

Regulamin Konkursu – AMBASADORKA MIESIĄCA WAY TO BEAUTY

§ 1 Postanowienia ogólne

GK HAIR POLSKA sp. z.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 335E (03-151 Warszawa), (dalej jako: „Organizator”) jest organizatorem konkursu internetowego pt. „AMBASADORKA MIESIĄCA WAY TO BEAUTY” (zwanego dalej „Konkursem”).

·        Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

·        Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem serwisu Instagram.

·        Fundatorem nagród jest Organizator.

·        Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

·        Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,)

·        Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis META.

·        Konkurs odbywa się na profilu firmowym “@waytobeauty_sklep” pod adresem: https://www.instagram.com/waytobeauty_sklep/ zwanym dalej “profilem – Way To Beauty.”

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i jego przebieg

·        W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski - które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”)

·        Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać publiczne konto w serwisie Instagram oraz:

·        Udostępnić post konkursowy na swojej tablicy oraz instastories z oznaczeniem #ambasadorkawaytobeauty i oznaczeniem profilu @waytobeauty_sklep

·        Pod postem konkursowym napisać rodzaj swoich włosów (długie/krótkie, farbowane/naturalne, proste/kręcone, zdrowe/zniszczone) oraz oznaczyć 3 koleżanki.

·        Konkurs trwa od dnia 01.02. 2022 r. godz. 18:01 do dnia 31.12. 2022 r. godz. 23.59. jednak pierwszego dnia każdego miesiąca będzie wybierana nowa ambasadorka.

·        Czas bycia ambasadorem to 1 miesiąc od dnia dostania paczki PR.

·        Zgłoszenie konkursowe umieszczone w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów poza towarami i znakami towarowymi marki należącej do Organizatora.

·        Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę odpowiedzi, ale nie może zostać wyróżniony, więcej niż jeden raz.

·        O przyznaniu nagród w Konkursie decyduje Jury Konkursowe. O wyborze wyróżnionych kont decydują wizualne aspekty prowadzenia konta, najciekawszy content oraz zgodność z tematem i warunkami konkursu.

·        W przypadku wygranej do osoby wyróżnionej zostanie wysłana wiadomość prywatna z konta na Instagramie @waytobeauty_sklep z prośbą o przesłanie danych do wysyłki nagrody.

·        Nagrody otrzyma 10 uczestników (1 na miesiąc), których konto na Instagramie zostanie wyróżnione przez Jury.

·        W przypadku wygrania nagrody, dane Uczestnika konieczne do wysłania mu wygranej nagrody zostaną ustalone przez wiadomość prywatną, w okresie 1 dni roboczych od przyznania wyróżnienia. W przypadku wygranej Uczestnik Konkursu udostępni Organizatorowi: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana nagroda. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wiadomości za pośrednictwem serwisu Instagram o wygranej, powinien przesłać swoje dane teleadresowe: imię i nazwisko, adres właściwy do przekazania nagrody oraz numer telefonu.

·        Konto Instagramowe zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie mogą być ogłoszone publicznie na profilu - @waytobeauty_sklep.

Uczestnik Konkursu:

·        Poprzez zamieszczenie odpowiedzi konkursowej  na profilu firmowym „@waytobeauty_sklep” w serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego warunki jak i wszystkie warunki udziału w Konkursie, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska dla celów określonych w § 2 niniejszego Regulaminu.

·        Zobowiązany jest do umieszczenia recenzji (pozytywnej lub neutralnej) otrzymanych produktów na swoim koncie Instagramowym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania nagrody (pierwszy post) + instastories oraz w ciągu 14 dni (drugi post) z oznaczeniem @waytobeauty_sklep. Organizator konkursu może zrepostować post i instastories uczestnika konkursu na swoich mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

·        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram.

§ 3 Nagrody

·        Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

·        Nagrodami są:

·        Produkty do pielęgnacji włosów dopasowane indywidualnie do rodzaju włosów zwycięzcy o łącznej wartości 250 zł

·        Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę ani wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.

·        Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną na terenie Polski.

·        Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 3 dni od daty przesłania danych adresowych.

·        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności, w przypadku niepodania, podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, niepodjęcia nadanej przesyłki w terminie lub odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku nagroda przepada.

·        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji w serwisie Instagram, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

·        W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

·        Zwolnienie z opodatkowania wygranych konkursach i grach, zgodnie ze znowelizowanym art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, obowiązuje do kwoty 2 000 zł.

·        Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy – liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

·        Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

·        Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres siedziby wskazany w Regulaminie. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.

·        Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

·        Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.  

§ 5 Publikacja Regulaminu Konkursu

·        Z treścią Regulaminu można się zapoznać na stronie www.waybeauty.pl

·        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.  

§ 6 Postanowienia końcowe

·        Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, będzie równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu oraz będzie uprawniać Organizatora do odmowy wydania nagrody.

·        W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

·        Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.    

KLAUZULA INFORMACYJNA

·        Administratorem Danych osobowych uczestników konkursu pod nazwą: „Ambasadorka Miesiąca Way To Beauty” (dalej jako: „Konkurs”) jest organizator - GK HAIR POLSKA sp. z.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 335E (03-151 Warszawa), (dalej jako: „Organizator” lub „Administrator”).

·        W sprawie prawidłowości przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: paula@gkhair.waw.pl

·        Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcom Konkursu i publicznego podania imienia, nazwiska i ewentualnie adresu zamieszkania (to jest miejscowości).

·        Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz  art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, tj. wypełnienie ciążącego na Administratorze obowiązku z zakresu prawa podatkowego.

·        Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Administratora drogą mailową na adres wskazany w pkt 2 powyżej lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·        Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom: firmom kurierskim oraz Urzędowi Skarbowemu, w zakresie niezbędnym do wysyłki nagrody oraz uregulowania zobowiązań podatkowych Organizatora związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

·        Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do dnia zakończenia Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników związanych z organizacją Konkursu, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatora w związku z wydaniem nagród.

·        Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

·        Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

·        Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

·        Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 2550 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-10-01
Ocena obsługi super
2022-09-30
Szybko, sprawnie,polecam
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel