Darmowa dostawa od 179,00 zł

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE - Fanka Miesiąca Way To Beauty

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ
”Fanka Miesiąca Way To Beauty ”

§1. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Fanka Miesiąca Way To Beauty" jest spółka GK Hair Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 335E, 03-151 Warszawa, KRS: 0000958755, NIP: 5242750339, zwana dalej jako "Organizator".
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs odbywa się na platformie Instagram w okresie od 01 marca 2024 r. o godzinie 00:01 do 30 czerwca 2024 r. do godziny 23:59.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestniczką, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestniczka może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
4. Celem uczestniczenia w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na zamieszczeniu na w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie: kreatywnych i oryginalnych zdjęć oraz filmików zawierających produkty zakupione w sklepie kosmetycznych „Way To Beauty” wraz z jednoczesnym oznaczeniem publikacji @waytobeauty_sklep i dodawanie hashtaga #fankawaytobeauty
5. Jury powołane przez organizatora wyłoni 10 najbardziej twórczych prac, których właścicielki otrzymają nagrodę, a ich pracę zostaną opublikowane na profilu Organizatora. Dodatkowo, instastory będą zapisywane w zapisanych relacjach w zakładce "Klientki o nas".
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) naruszają regulamin serwisu Instagram.
c) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu lub jego przedterminowego zakończenia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od niego, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie konkursu.

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobowe Jury. Do zadań Jury należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie uczestniczek, którym przyznane zostaną Nagrody.
2. Wyłonione Zwyciężczynie otrzymają od Organizatora prezent w formie jednakowych paczek z produktami o wartości do 250 zł.
3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

4. Wyłonienie zwyciężczyń nastąpi do 10-go dnia następnego miesiąca, poprzez publikację posta na Instagramie Organizatora z oznaczeniem osób, które wygrały nagrody za poprzedni miesiąc.
5. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie opublikowana przez Organizatora, w serwisie Instagram w formie posta zawierającego oznaczenie kont, osób które wygrały konkurs w terminie 5 dni od dnia zakończenia konkursu
6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia publikacji posta o którym mowa w ust. 5 niniejszego § wiadomości prywatnej zawierającej dane niezbędne do wysłania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
7. W przypadku nie przekazania przez Zwyciężczynię w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator będzie miał prawo do wybrania kolejnej Uczestniczki otrzymującej daną Nagrodę.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestniczce Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestniczkę danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
9. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwyciężczynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwyciężczynię w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
10. Fundatorem Nagród jest Organizator.
11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
14. Nagroda zostanie wysłana Uczestniczce na koszt Organizatora.
15. Uczestniczce nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§4. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1. Uczestniczka zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestniczka oświadcza, iż przysługuje jej do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik/czka Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§5. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Modlińska 335 E, 03-151 Warszawa oraz na adres e-mail bok@waybeauty.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 6 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestniczka ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail bok@waybeauty.pl
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalną Uczestniczkę wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestniczki.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL waybeauty.pl.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 6656 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-19
Jak zawsze wszystko szybko i bez problemu.Super
2024-04-19
szybko, sprawnie, polecam
pixel